02191004035

+09394478608
DamoonCard
Damoon_card

محصول برچسب خورده با "کش لس دیواری"

Filters
در هر صفحه

قیمت دستگاه با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.


افزایش روز افزون ارائه سرویس های الکترونیکی و کاهش هرچه بیشتر وجه نقد از چرخه معاملات روزانه باعث استقبال از این دستگاه ها شده است. این دستگاه علاوه بر سرویس های بانکی همچون مانده حساب صورتحساب، انتقال وجه، پرداخت قبض و...
€52963100/00

قیمت دستگاه با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

افزایش روز افزون ارائه سرویس های الکترونیکی و کاهش هرچه بیشتر وجه نقد از چرخه معاملات روزانه باعث استقبال از این دستگاه ها شده است. این دستگاه علاوه بر سرویس های بانکی همچون مانده حساب صورتحساب، انتقال وجه، پرداخت قبض و...

€48369840/00