02191070036

+02191070036
DamoonCard

خودپرداز (ATM)

خودپرداز شخصی بهترین گزینه برای افرادی است محل مناسبی برای نصب این دستگاه دارند این دستگاه می تواند یک درام جانبی سود آور و پایدار برای کسب و کارها ایجاد کند.