02191004035

+09394478608
DamoonCard
Damoon_card
English

فن آوا کارت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت حقیقی در سامانه فن آوا:

1-شناسنامه(در صورت داشتن توضیحات ارسال صفحه ی مربوطه الزامی میباشد)

2-کارت ملی(پشت و رو)

3-تاییدیه شبا(تاییدیه میباست از طریق بانک مربوطه باشد و داشتن مهر بانک و نام و نام خانوادگی الزامی میباشد)

4-تاییدیه پستی محل فعالیت(تاییدیه میباست از طریق سامانه اداره پست باشد که با سرچ در گوگل قابل دریافت میباشد)

5-دریافت کد مالیاتی از طریق سامانه ی TAx.gov.ir(اسکرین شات از صفحه ی گام چهارم الزامی میباشد)

6-تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروش

7-تکمیل فرم استشهاد محلی(داشتن مهر فروشگاه در قسمت دو نفر از کسبه محلی الزامی میباشد)

*لازم به ذکر است فرمها باید به صورت کامل و عینا از روی تاییدیه های ارسالی پر شود و هیچ گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی مورد قبول نمیباشد.

*در صورتی که حساب مشترک باشد مدارک شخص دوم ارسال شود.

*واضح بودن و کاملا خوانا بودن عکسهای ارسالی الزامی میباشد.

*تمامیه اطلاعات وارد شده(شبا،صنف،کدپستی)ثبت شده در سامانه ی مالیاتی جهت دریافت کد مالیاتی باید عینا مطابق با اطلاعات ارسالی جهت دریافت دستگاه کارتخوان باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت حقوقی در سامانه فن آوا:

1-اساسنامه

2-آگهی ثبتی

3-آگهی آخرین تغییرات

4-روزنامه رسمی

5-کارت ملی(پشت و رو)مدیر عامل به همراه اعضای هیئت مدیره

6-شناسنامه مدیرعامل به همراه اعضای هیئت مدیره

7-تاییدیه شبا(تاییدیه میباست از طریق بانک مربوطه باشد و داشتن مهر بانک و نام شرکت الزامی میباشد)

8-تاییدیه پستی محل فعالیت(تاییدیه میباست از طریق سامانه اداره پست باشد که با سرچ در گوگل قابل دریافت میباشد)

9-دریافت کد مالیاتی از طریق سامانه ی TAx.gov.ir(اسکرین شات از صفحه ی گام چهارم الزامی میباشد)

10-تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروش

11-تکمیل فرم استشهاد محلی(داشتن مهر فروشگاه در قسمت دو نفر از کسبه محلی الزامی میباشد)

*لازم به ذکر است فرمها باید به صورت کامل و عینا از روی تاییدیه های ارسالی پر شود و هیچ گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی مورد قبول نمیباشد.

*واضح بودن و کاملا خوانا بودن عکسهای ارسالی الزامی میباشد.

*تمامیه اطلاعات وارد شده(شبا،صنف،کدپستی)ثبت شده در سامانه ی مالیاتی جهت دریافت کد مالیاتی باید عینا مطابق با اطلاعات ارسالی جهت دریافت دستگاه کارتخوان باشد.

دانلود فایل های مورد نیاز:

downloadقرارداد پذیرندگی

downloadقرارداد پذیرندگی