02191004035

+09394478608
DamoonCard
Damoon_card
English

فناپ -پاسارگاد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت حقیقی در سامانه فناپ:

1-شناسنامه(در صورت داشتن توضیحات ارسال صفحه ی مربوطه الزامی میباشد)
2-کارت ملی(پشت و رو)
3-تاییدیه شبا(تاییدیه میباست از طریق بانک مربوطه باشد و داشتن مهر بانک و نام و نام خانوادگی الزامی میباشد)
4-تاییدیه پستی محل فعالیت(تاییدیه میباست از طریق سامانه اداره پست باشد که با سرچ در گوگل قابل دریافت میباشد)
5-تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروشگاهی
6-تکمیل فرم نصب پایانه فروش
7-تکمیل فرم استشهاد(داشتن مهر فروشگاه در قسمت معرف1 و معرف2 الزامی میباشد)
*لازم به ذکر است فرمها باید به صورت کامل و عینا از روی تاییدیه های ارسالی پر شود و هیچ گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی مورد قبول نمیباشد.
*در صورتی که حساب مشترک باشد مدارک شخص دوم ارسال شود.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت حقوقی در سامانه فناپ:

1-اساسنامه
2-آگهی ثبتی
3-آگهی آخرین تغییرات
4-روزنامه رسمی
5-کارت ملی(پشت و رو)مدیر عامل به همراه اعضای هیئت مدیره
6-شناسنامه مدیرعامل به همراه اعضای هیئت مدیره
7-تاییدیه شبا(تاییدیه میباست از طریق بانک مربوطه باشد و داشتن مهر بانک و نام شرکت الزامی میباشد)
8-تاییدیه پستی محل فعالیت(تاییدیه میباست از طریق سامانه اداره پست باشد که با سرچ در گوگل قابل دریافت میباشد)
9-تکمیل فرم قرارداد پذیرندگی پایانه فروشگاهی
10-تکمیل فرم نصب پایانه فروش
11-تکمیل فرم استشهاد(داشتن مهر فروشگاه در قسمت معرف1 و معرف2 الزامی میباشد)
*لازم به ذکر است فرمها باید به صورت کامل و عینا از روی تاییدیه های ارسالی پر شود و هیچ گونه خط خوردگی و لاک گرفتگی مورد قبول نمیباشد.